Chuyên phụ trách những hô sơ bảo lãnh di trú và phi di trú: Vợ chồng, vị hôn phu-thê, cha mẹ, con ruột, con riêng, con nuôi, anh chị e - EB1 - EB4, chiếu kháng ngoại hạng, EB5 đầu tư trục tiếp, hoặc qua dự án, cam kết trả vốn có lời - Du học, du lịch, nghệ thuật, tu sĩ, công việc, đầu tư liên công ty L1 - Điều chỉnh tình trạng cư trú, thẻ xanh, nhập tịch, trục xuất - Chiếu khán L1 đầu tư kinh doanh. Chiếu khán EB5 đầu tư kinh doanh trực tiếp hoặc gián tiếp qua một Trung Tâm Vùng -
&